Stiftelsen Museum Nordsti mnord

Formål

Stiftelsen Museum Nord skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal museet arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.

Stiftelsen Museum Nord skal være kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område, og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Stiftelsen skal også engasjere seg i utvikling av museale funksjoner på fylkesnivå, og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak

 

Visjon for Museum Nord

 
«Ei mangfoldig historie i nord – som overrasker, engasjerer og forbløffer!»

Museum Nord skal være et enhetlig, nyskapende, sammensveiset og veldrevet museum. Vi skal ha mange tematisk spissede besøksmål med aktualitet i formidlingen. Museum Nord skal overraske, engasjere og forbløffe våre kunder, besøkende og brukere.

Museum Nord skal ha en bærekraftig økonomi, både til drift og videre utvikling. Vi skal skape økt interesse blant kundegrupper og publikum, og øke besøkstallet til 220.000 besøkende i året.

Museum Nord skal være en anerkjent kunnskapsprodusent og formidler innenfor våre tematiske områder:
– Fiskeri, fiskerbondesamfunnet, fiskeindustri og våre marine ressurser
– Vikingtid
- Bergverksindustri
– Sjøfart og handel

Vi skal gjennomgående ha fokus på arkeologi, eldre og yngre historie, etniske relasjoner, og vårt naturgitte ressursgrunnlag og vår immaterielle kulturarv.
Museum Nord skal til enhver tid ha en grundig dokumentasjon og forsvarlig forvaltning av våre bygninger, samlinger, kulturminneområder og vår immaterielle kulturarv.